Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van WWW.DAKWINKEL.NL


WWW.DAKWINKEL.NL, is een website die door de onderneming ADU Bouw- & Dakadvies gedreven wordt. De onderneming DAKWINKEL.NL is gevestigd te Enschede, en bestaat sinds 21 juni 2001 en staat in het handels register van de Kamer van Koophandel te Enschede ingeschreven onder nummer 72786612.

1. Bestellingen en overeenkomsten
Op alle bestellingen en overeenkomsten die via de website van DAKWINKEL.NL gesloten worden, zijn deze voorwaarden van toepassing. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen u en DAKWINKEL.NL, accepteert u deze voorwaarden.

2. Voorwaarden
DAKWINKEL.NL heeft het recht deze voorwaarden en inhoud van de webshop te wijzigen.

3. Uitzonderingen
Na schriftelijke toestemming van DAKWINKEL.NL kan in bijzondere gevallen afgeweken worden van bepaalde voorwaarden, met uitzondering van de overige voorwaarden, deze blijven van kracht.

4. Ontvangstbevestiging
Alle getoonde producten zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging heeft ontvangen.

5. Overeenkomst
De overeenkomst tussen DAKWINKEL.NL en u komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst op de website van DAKWINKEL.NL door het correct invullen van uw persoonlijke gegevens en betalingswijze, door op de Bestel en vervolgens op Volgende knop te klikken, en vervolgens de ontvangstbevestiging die u op de door u opgegeven e-mail adres ontvangt.

6. Bewijs van opdrachten / electronische communicatie
De administratie van DAKWINKEL.NL geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan DAKWINKEL.NL verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door DAKWINKEL.NL verrichtte leveringen. DAKWINKEL.NL erkent dat electronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

6.1 Electronische communicatie en veiligheid met SSLDAKWINKEL.NL maakt gebruik van een beveiligde omgeving met SSL voor alle communicatie tussen de server op het Internet en uw computer. De SSL (Secure Sockets Layer) is ontwikkeld voor het verlenen van veiligheid en privacy op het Internet. SSL encrypt alle communicatie tussen de Server (aanbieder) op het Internet en de Computer van klanten, voor het aanbieden van volledige veiligheid. Het SSL protocol behoud de veiligheid en integriteit van het communicatiekanaal door gebruik te maken van encryptie, echtheid en berichten waarmerk-code. Door het verzenden van een order in een SSL beveiligde omgeving, voorkomt het gezien te worden door iemand anders dan voor wie het bedoeld is.

7. Ontvangstbevestiging inhoud
De ontvangstbevestiging vermeldt ten minste de volgende informatie:Orderbevestigingsnummer, omschrijving van het product, het aantal, de prijs van het aantal producten, de verzendkosten en verzendmethode, uw naam en woonadres, het verzendadres is uw woonadres, of ander door u aangegeven afleveradres, uw e-mail adres en uw telefoonnummer, het e-mail adres van de serviceafdeling van DAKWINKEL.NL waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan.

8. Risico en transport
Het risico tijdens het transport van het door uw bestelde producten is voor rekening van DAKWINKEL.NL en gaan over op het moment van aflevering aan u.

9. Leveringstermijn
DAKWINKEL.NL levert door heel Nederland met uitzondering van de eilanden.
De leveringstermijn van de producten bedraagt maximaal 14 dagen of anders schriftelijk met u overeen gekomen. Indien DAKWINKEL.NL de leverings termijn niet na kan komen zal DAKWINKEL.NL dit schriftelijk of per mail aan u melden. In dat geval kunt u de overeenkomst ontbinden door dit ons schriftelijk of per mail te melden, waarna DAKWINKEL.NL het reeds door u betaalde bedrag binnen 10 werkdagen aan u terug zal betalen.

10. Afkoelingsperiode
Zonder opgave van reden kunt u de producten, nadat u ze ontvangen heeft, de overeenkomst met DAKWINKEL.NL ontbinden. U dient dit binnen 5 werkdagen na ontvangst aan DAKWINKEL.NL te melden. U dient de producten onmiddelijk, niet beschadigd en in orginele, ongeopende verpakking, met kopie faktuur, aan DAKWINKEL.NL te retourneren. De kosten en risico voor deze retourzending zijn voor uw eigen rekening. De kosten voor retourzendingen zullen altijd i.o.m. de leverancier bepaald worden en in mindering worden gebracht op de terugbetaling.

10.1 Na ontvangst van de producten zal DAKWINKEL.NL binnen 14 dagen de geretourneerde producten aan u terugbetalen. DAKWINKEL.NL behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, indien de verpakking reeds is geopend, gebruikt of beschadigd is. In geval hiervan zal DAKWINKEL.NL u schriftelijk of per mail op de hoogte stellen. DAKWINKEL.NL heeft het recht om eventuele waardevermindering van de producten als gevolg van deze schade van het te crediteren bedrag in te houden.

11. Niet goed geld terug
Indien u binnen 8 dagen nadat u de producten heeft ontvangen niet tevreden bent met uw bestelling omdat deze niet voldoet aan het bestelde of gebreken vertoont, dient u dit schriftelijk aan DAKWINKEL.NL te melden. Indien u DAKWINKEL.NL schriftelijk verzoekt een vervangend product te zenden, zal DAKWINKEL.NL nadat zij de bestelde producten heeft retour ontvangen, binnen 14 dagen een vervangend product verzenden. Indien de bestelde goederen gebreken vertonen, dit ter beoordeling van DAKWINKEL.NL, komen de verzending en risico van het vervangende product voor rekening van DAKWINKEL.NL Indien u geen vervangend artikel wenst zal DAKWINKEL.NL na ontvangst van het geretourneerde product de aankoopprijs retour storten op uw rekening. Artikel 10.1 is op dit artikel van toepassing.

12. Klachten
DAKWINKEL.NL zal alle klachten met betrekking tot de geleverde producten in behandeling nemen. U kunt DAKWINKEL.NL via de Klantenservice op
info@dakwinkel.nl informeren. DAKWINKEL.NL zal proberen de klacht op te lossen, en u hiervan schriftelijk via e-mail of brief binnen 10 dagen te informeren.

13. Gegevensbeheer en privacy
DAKWINKEL.NL houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties. De door u aan DAKWINKEL,NL verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van medewerkers van DAKWINKEL.NL intern gebruikt worden voor: het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling van u aan DAKWINKEL.NL. DAKWINKEL.NL zal geen gegevens beschikbaar stellen aan derden. DAKWINKEL.NL zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor mailingen van aanbiedingen of akties.Indien u niet meer in ons bestand opgenomen wilt zijn, dient u dit schriftelijk aan ons te melden. Indien u de geregistreerde gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen, kunt u ten alle tijde een schriftelijke afspraak met DAKWINKEL.NL maken. Wel dient u een geldig legitimatiebewijs te overleggen voordat u inzage, corrigeren of wilt verwijderen van uw persoonlijke gegevens. U kunt natuurlijk ook DAKWINKEL.NL hier schriftelijk opdracht toe geven.

14. Klantenservice DAKWINKEL.NL
Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met:
info@dakwinkel.nl

15. Nederlands recht en geschil.

Op alle overeenkomsten gesloten met DAKWINKEL.NL is het Nederlands recht van toepassing. Indien er een geschil ontstaat tussen u en DAKWINKEL.NL naar aanleiding van een overeenkomst, bestaat de mogelijkheid van bemiddeling en/of bijstand door de Consumentenbond. Een schriftelijk verzoek hiertoe dient u hiervoor aan DAKWINKEL.NL te zenden. Indien het geschil niet door bemiddeling kan worden opgelost, is de bevoegde rechter te Haarlem, of in door u zelf aan te geven plaats, bevoegd om van dit geschil kennis te nemen. Indien u wilt afzien van gerechtelijke tussenkomst van dit geschil, dient u dit binnen 4 weken schriftelijk te melden. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

 

WWW.DAKWINKEL.NL